شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

شما متعهد می شوید که صرفا" با کارت بانکی خود خررید می کنید و یا مجاز به استفاده از کارت دیگری هستید.

قانون 2

شما متهد می شوید که در صورت خرید با شرط پرداخت در محل هزینه را پرداخت خواهید کرد.

قانون 3

خرید از این فروشگاه مستلزم ثبت نام و اعلام نام و مشخصات تماس می باشد و این فروشگاه متعهد به حفظ اطلاعات شماست